Fresno Unified Ceeb Toom Kev Dag

Txhais nplooj ntawv no: Lus Askiv | Español 

Lub tuav txhab Price Paige & Company, a Professional Accountancy Corporation, yog los khiav lub luag haujlwm li tus pab kuaj ntaub ntawv (Internal Auditor) rau Fresno Unified Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv thiab los saib xyuas rau cov ntaub ntawv kev dag, siv luam thuam, thiab ua tsis raws cai. Nws muaj ntau txoj kev yooj yim thiab tsis tas qhia koj lub npe los qhia txog kev dag, siv luag thuam thiab ua tsis raws cai uas muaj tshwm sim nyob rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv. Cov ntaub ntawv sib liam yuav raug muab tshuaj xyuas los ntawm cov neeg Internal Auditor thiab muab soj ntsuam lossis xa mus rau Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov neeg tuav txoj haujlwm ntawd nyob rau ntawm hom kev iab liam dab tsi thiab seb loj los me.

Tag nrho cov rooj plaub, cov kev iab liam yuav muab ua zoo saib thiab muab saib kom ncaj ncees coj los soj ntsuam cov lus sib liam seb puav tsim nyog muab los ntsuam xyuas ntawm cov kev dag, siv luam thuam, lossis tsis ua raws txoj cai.

Piv txwv li ntawm cov teeb meem yuav tsum muab los qhia tawm muaj nyob li hauv qab no:

  • Kev Ua Txhaum Cai ntawm Tsoom Fwv lossis Lub Xeev cov kev cai lij choj, cov cai, thiab cai tswj muaj nyob rau ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov kev pabcuam thiab cov nyiaj
  • Ntaub ntawv cog lus tsis ncaj ncees
  • Cov koos haum tub ntxhais kawm uas tuav nyiaj tsis zoo
  • Nyiag thiab/lossis kev ua tsis raws cai nyob ntawm Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv cov teej tug nrog rau nyiaj txiag, cov khoom muaj, computers lossis lwm yam cuab tam.
  • Kev foob tsis txaus siab txog qhov ua tsis ncaj ncees los ntawv cov neeg ua haujlwm nyob hauv Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv thiab/lossis kev tswj hwm yuav tsis raug muaj los ntsuam xyuas los ntawm cov neeg Internal Auditor tshwj tsis yog tias muaj pov thawj ntawm kev ua tsis raws cai

Thov muab cov ntaub ntawv kom muaj tseeb thiab meej es koj daim ntawv thiaj li zoo muab coj los saib.

Ua ntej xa cov ntaub ntawv, thov koj saib kom meej tias sau lub npe yog, tus neeg ua huajlwm, tus neeg muag khoom, ua txoj haujlwm dab tsi thiab qhov kev pabcuam, chaw nyob haujlwm, pob nyiaj, thiab lwm yam ntaub ntawv tseem ceeb. Xaiv ib qhov kev qhia txog kev dag, siv luam thuam, thiab tsis ua raws cai uas tsis pub paub npe:

  1. Ua kom tiav daim ntawv Daim Ntawv Kev Dag, Siv Luam Thuam thiab Ua Tsis Raws Cai kom txais kev ntsuam xyuas los ntawm Internal Auditor
  2. Hu rau ntawm kev tiv thaiv-Kev Dag, Siv Luam Thuam Thiab Ua Tsis Raws Cai ntawm tus xov tooj 559-325-3200 thiab kaw cov lus tseg.